پروفسورعلی اصغر انصافی
رئیس دانشکده
استاد
رئیس دانشکده
زمینه های تحقیقاتی
سنسورها و بيوسنسورها-روشهاي الکتروشيميايي و اسپکتروسکوپي-آناليز مقادير بسيار کم-آناليز مواد دارويي و بيولوژيکي استفاده از تکنولوژی نوری در انرژی های نو
Email: ensafi@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133913269
شماره اتاق: :
03133912350
پروفسور محمد تقی جعفری
معاون پژوهشی
استاد
معاون پژوهشی
زمینه های تحقیقاتی
اسپکترومتر تحرک یونی (IMS) به صورت مجزا یا کوپل شده با سیتم کروماتو گرافی (GC-IMS LC-IMS) شناسایی مقادیر کم
Email: jafari@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133913259
شماره اتاق: :
03133912350
پروفسور بهزاد رضایی
رؤسای پیشین
استاد
رؤسای پیشین
زمینه های تحقیقاتی
سنسور و بيوسنسور-روش هاي الکتروشيميايي و اسپکتروسکپي در آناليز-اندازه گيري مواد شيميايي، دارويي و بيولوژيکي- منابع انرژي الکتروشيميايي
Email: rezaei@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133913268
شماره اتاق: :
03133912350
دکترکیومرث زرگوش
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
نورتابي شيميايي-حسگر زيستي-نشانگر زيستي -نانو مواد -نانو کامپوزيت
Email: kiomarszargoosh@yahoo.com
تلفن:
03133913287
شماره اتاق: :
03133912350
پروفسور محمد سراجی
مدیرگروه
استاد
مدیرگروه
زمینه های تحقیقاتی
روشهای ريز استخراج -آناليز های مقادير بسيار کم -کروماتوگرافی-آناليز مواد دارويی، غذايی، زيست محيطی و بيولوژيکی
Email: saraji@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133913248
شماره اتاق: :
03133912350
پروفسور حسن قاضی عسگر
رؤسای پیشین
استاد
رؤسای پیشین
زمینه های تحقیقاتی
شیمی صنعتی سوخت های زیستی و مواد افزودنی
Email: ghazi@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133913260
شماره اتاق: :
03133912350