پروفسور علی اصغر انصافی
رئیس دانشکده
استاد
رئیس دانشکده
زمینه های تحقیقاتی
سنسورها و بيوسنسورها- توسعه منابع جدید انرژی- آناليز مقادير بسيار کم- آناليز مواد دارويي و بيولوژيکي - استفاده از تکنولوژی نوری انرژی های نوین- نانومواد در پیل های سوختی و ذخیره سازی انرژی
Email: ensafi@iut.ac.ir
تلفن:
03133913269
شماره اتاق: :
03133912350
پروفسور محمد تقی جعفری
معاون پژوهشی
استاد
معاون پژوهشی
زمینه های تحقیقاتی
اسپکترومتر تحرک یونی (IMS) به صورت مجزا یا کوپل شده با سیتم کروماتو گرافی (GC-IMS LC-IMS) شناسایی مقادیر کم
Email: jafari@iut.ac.ir
تلفن:
03133913259
شماره اتاق: :
03133912350
پروفسور بهزاد رضایی
رؤسای پیشین
استاد
رؤسای پیشین
زمینه های تحقیقاتی
سنسور و بيوسنسور-روش هاي الکتروشيميايي و اسپکتروسکوپي در آناليز-اندازه گيري مواد شيميايي، دارويي و بيولوژيکي- منابع انرژي الکتروشيميايي
Email: rezaei@iut.ac.ir
تلفن:
03133913268
شماره اتاق: :
03133912350
دکتر کیومرث زرگوش
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
لومینسانس شيميايي-حسگر زيستي-نشانگر زيستي -نانو مواد -نانو کامپوزيت-آنالیز نمونه های زیستی
Email: kiomarszargoosh@iut.ac.ir
تلفن:
03133913287
شماره اتاق: :
03133912350
پروفسور محمد سراجی
مدیرگروه
استاد
مدیرگروه
زمینه های تحقیقاتی
روشهای ريز استخراج - آناليز های مقادير بسيار کم - کروماتوگرافی- آناليز مواد دارويی، غذايی، زيست محيطی و بيولوژيکی
Email: saraji@iut.ac.ir
تلفن:
03133913248
شماره اتاق: :
03133912350
پروفسور حسن قاضی عسگر
رؤسای پیشین
استاد
رؤسای پیشین
زمینه های تحقیقاتی
شیمی صنعتی- سوخت های زیستی و مواد افزودنی- سیال های فوق بحرانی
Email: ghazi@iut.ac.ir
تلفن:
03133913260
شماره اتاق: :
03133912350