پروفسور علی اصغر انصافی
رئیس دانشکده
استاد
رئیس دانشکده
زمینه های تحقیقاتی
سنسورها و بيوسنسورها- توسعه منابع جدید انرژی- آناليز مقادير بسيار کم- آناليز مواد دارويي و بيولوژيکي - استفاده از تکنولوژی نوری انرژی های نوین- نانومواد در پیل های سوختی و ذخیره سازی انرژی
Email: ensafi@iut.ac.ir
تلفن:
03133913269
فکس:
03133912350
دکتر کیومرث اسکندری
معاون آموزشی
استادیار
معاون آموزشی
زمینه های تحقیقاتی
شيمي کوانتومي- اتم ها در مولکول ها - شيمي محاسباتی - پيوندهاي شيميايي
Email: k.eskandari@iut.ac.ir
تلفن:
03133913255
فکس:
03133912350
پروفسور محمود تبریزچی
رؤسای پیشین
استاد
رؤسای پیشین
زمینه های تحقیقاتی
طيف سنجي تحرک يوني- ليزر اسپکتروسکوپي - طيف سنجي جرمي زمان پرواز- تابش سينکروترون- دستگاهوري علمي
Email: m-tabriz@iut.ac.ir
تلفن:
03133913272
فکس:
03133912350
پروفسور حسین توکل
مدیرگروه
استاد
مدیرگروه
زمینه های تحقیقاتی
نانو تيوب هاي اصلاح شده- سنتزهاي چند جزئي - شيمي محاسباتي
Email: h_tavakol@iut.ac.ir
تلفن:
03133913241
فکس:
03133912350
پروفسور محمد تقی جعفری
معاون پژوهشی
استاد
معاون پژوهشی
زمینه های تحقیقاتی
اسپکترومتر تحرک یونی (IMS) به صورت مجزا یا کوپل شده با سیتم کروماتو گرافی (GC-IMS LC-IMS) شناسایی مقادیر کم
Email: jafari@iut.ac.ir
تلفن:
03133913259
فکس:
03133912350
دکترحسین چینی فروشان
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
سنتز و ساختار ترکيبات معدني
Email: chinif@iut.ac.ir
تلفن:
03133913261
فکس:
03133912350
پروفسور عبدالرضا حاجی پور
استاد
زمینه های تحقیقاتی
شیمی دارویی- سنتز ترکیبات آلی
Email: haji@iut.ac.ir
تلفن:
03133913262
فکس:
33912350 98+
پروفسور حسن حدادزاده
مدیرگروه
استاد
مدیرگروه
زمینه های تحقیقاتی
شیمی معدنی- بیوشیمی و نانوبیوشیمی معدنی- شیمی ارگانومتالیک- مواد پیشرفته و کاتالیست ها- شیمی صنعتی
Email: hadad@iut.ac.ir
تلفن:
03133913240
فکس:
03133912350
دکتر فاطمه داور
سرپرست فرهنگی دانشجویی
دانشیار
سرپرست فرهنگی دانشجویی
زمینه های تحقیقاتی
نانو مواد معدني -کمپلکس هاي معدني -نانو کاتاليست ها- مگنتوشیمی
Email: davar@iut.ac.ir
تلفن:
03133913289
فکس:
03133912350
دکتر محمد دیناری
سرپرست تحصیلات تکمیلی
دانشیار
سرپرست تحصیلات تکمیلی
زمینه های تحقیقاتی
شيمي پليمر-نانو تکنولوژي -شيمي سبز-دارورساني هدفمند-نانو کامپوزيت ها
Email: dinari@iut.ac.ir
تلفن:
03133913270
فکس:
03133912350
پروفسور بهزاد رضایی
رؤسای پیشین
استاد
رؤسای پیشین
زمینه های تحقیقاتی
سنسور و بيوسنسور-روش هاي الکتروشيميايي و اسپکتروسکوپي در آناليز-اندازه گيري مواد شيميايي، دارويي و بيولوژيکي- منابع انرژي الکتروشيميايي
Email: rezaei@iut.ac.ir
تلفن:
03133913268
فکس:
03133912350
دکتر کیومرث زرگوش
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
لومینسانس شيميايي-حسگر زيستي-نشانگر زيستي -نانو مواد -نانو کامپوزيت-آنالیز نمونه های زیستی
Email: kiomarszargoosh@iut.ac.ir
تلفن:
03133913287
فکس:
03133912350
پروفسور محمد ژیانی
استاد
زمینه های تحقیقاتی
ساخت و ارزیابی پیل های سوختی پلیمری(single cell and stack)- الکترولایزر های تولید هیدروژن- باتری های Li/SOCl2 و اجزای آنها- ساخت وارزیابی انواع کاتالیست های نانو ساختار
Email: m_zhiani@iut.ac.ir
تلفن:
03133913263
فکس:
03133912350
پروفسور محمد سراجی
مدیرگروه
استاد
مدیرگروه
زمینه های تحقیقاتی
روشهای ريز استخراج - آناليز های مقادير بسيار کم - کروماتوگرافی- آناليز مواد دارويی، غذايی، زيست محيطی و بيولوژيکی
Email: saraji@iut.ac.ir
تلفن:
03133913248
فکس:
03133912350
پروفسور مهران غیاثی
رؤسای پیشین
استاد
رؤسای پیشین
زمینه های تحقیقاتی
کاتاليست هاي ناهمگن - حذف آلاينده ها - اصلاح سطح جاذب ها - رهایش دارو
Email: mghiaci@iut.ac.ir
تلفن:
03133913254
فکس:
03133912350
دکترحسین فرخ پور
مدیرگروه
دانشیار
مدیرگروه
زمینه های تحقیقاتی
طيف سنجي فوتوالکترون- طيف سنجي ليزري- تابش سينکروترون- مکانيک کوانتومي و ترموديناميک آماري - شيمي محاسباتي
Email: h-farrokh@iut.ac.ir
تلفن:
03133913243
فکس:
03133912350
پروفسور حسن قاضی عسگر
رؤسای پیشین
استاد
رؤسای پیشین
زمینه های تحقیقاتی
شیمی صنعتی- سوخت های زیستی و مواد افزودنی- سیال های فوق بحرانی
Email: ghazi@iut.ac.ir
تلفن:
03133913260
فکس:
03133912350
دکتر سیاوش کاظمی
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
سنتز ترکیبات آلی کاتالیست شیمی سبز
Email :skazemi@iut.ac.ir
تلفن:
03133913282
فکس:
33912350 98+
پروفسور کاظم کرمی
استاد
زمینه های تحقیقاتی
نانو کاتاليست- کاتاليست هاي هموژن و هتروژن - فسفرايليدها- برهمکنش ترکیبات آلی فلزی با بیومولکول ها
Email: karami@iut.ac.ir
تلفن:
03133913239
فکس:
03133912350
پروفسور عزت کشاورزی
استاد
زمینه های تحقیقاتی
نانو ترموديناميک- ترموديناميک آماري - نانو سيالات و سيالات محدود شده در فضاي نانو - ترموديناميک آماري تساليس
Email: keshavrz@iut.ac.ir
تلفن:
03133913281
فکس:
03133912350
دکتر علی حسین کیانفر
مدیرگروه
دانشیار
مدیرگروه
زمینه های تحقیقاتی
کمپلکس هاي بازهای شيف - ترموديناميک و ترموگراويمتري مواد معدنی - نانو شيمي
Email: akianfar@iut.ac.ir
تلفن:
03133913245
فکس:
03133912350
دکترغلام حسین محمدنژاد
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
شیمی مواد، نانو شیمی، تهیه اکسیدهای فلزی از الکوکسید های فلزی، تهیه و شناسایی کمپلکس‌های قندی، تهیه و شناسایی و بررسی ساختار بلوری کمپلکس‌های فلزی
Email: mohammadnezhad@iut.ac.ir
تلفن:
03133913279
فکس:
03133912350
پروفسور شادپور ملک پور
رؤسای پیشین
استاد
رؤسای پیشین
زمینه های تحقیقاتی
شیمی پلیمر- نانوکامپوزیت ها- پلیمرهای زیست تخریب پذیر
Email: mallak@iut.ac.ir
تلفن:
03133913267
فکس:
03133912350
دکتر محمد محسن مومنی
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
فوتوالکتروشیمی، فوتوکاتالیست، الکتروسنتز، الکتروکاتالیست، آبکاری، الکترودلس، خوردگی، بازدارنده های خوردگی، حفاظت کاتدی، سل های خورشیدی
Email: mm.momeni@iut.ac.ir
تلفن:
03133913273
فکس:
03133913250
دکترعلیرضا نجفی
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
شيمي آلي- سنتزترکیبات آلی- شيمي سبز- شيمي محاسباتي
Email: anajafi@iut.ac.ir
تلفن:
03133913256
فکس:
03133912350