پروفسورعلی اصغر انصافی
رئیس دانشکده
استاد
رئیس دانشکده
زمینه های تحقیقاتی
سنسورها و بيوسنسورها-روشهاي الکتروشيميايي و اسپکتروسکوپي-آناليز مقادير بسيار کم-آناليز مواد دارويي و بيولوژيکي استفاده از تکنولوژی نوری در انرژی های نو
Email: ensafi@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133913269
فکس:
03133912350
دکترکیومرث اسکندری
معاون آموزشی
استادیار
معاون آموزشی
زمینه های تحقیقاتی
شيمي کوانتومي-اتم ها در مولکولها -شيمي محاسباتی -پيوندهاي شيميايي
Email: k.eskandari
تلفن:
03133913255
فکس:
03133912350
پروفسور محمود تبریزچی
رؤسای پیشین
استاد
رؤسای پیشین
زمینه های تحقیقاتی
طيف سنجي تحرک يوني-ليزر اسپکتروسکوپي -طيف سنجي جرمي زمان پرواز-تابش سينکروترون-دستگاه وري علمي
Email: m-tabriz@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133913272
فکس:
03133912350
پروفسور حسین توکل
مدیرگروه
استاد
مدیرگروه
زمینه های تحقیقاتی
نانو تيوبهاي اصلاح شده-سنتزهاي چند جزئي -شيمي محاسباتي
Email: h_tavakol@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133913241
فکس:
03133912350
پروفسور محمد تقی جعفری
معاون پژوهشی
استاد
معاون پژوهشی
زمینه های تحقیقاتی
اسپکترومتر تحرک یونی (IMS) به صورت مجزا یا کوپل شده با سیتم کروماتو گرافی (GC-IMS LC-IMS) شناسایی مقادیر کم
Email: jafari@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133913259
فکس:
03133912350
دکترحسین چینی فروشان
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
شبکه هاي آلي – فلزي ,پليمرهاي کوئورديناسيون-زيست شيمي معدني-سنتز و ساختار ترکيبات شيمي معدني -مطالعات جذب گاز، لومينسانس جامد و کاتاليزورهاي غير همگن
Email: chinif@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133913261
فکس:
03133912350
پروفسور عبدالرضا حاجی پور
استاد
زمینه های تحقیقاتی
Email: haji@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133913262
فکس:
03133912350
پروفسور حسن حدادزاده
مدیرگروه
استاد
مدیرگروه
زمینه های تحقیقاتی
کاهش الکتروکاتاليستي -کاهش فتوکاتاليستي-کمپلکس هاي سيکلومتال دار شده-اسپکتروالکتروشيمي-داروهاي ضد سرطان
Email: hadad@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133913240
فکس:
03133912350
دکترفاطمه داور
سرپرست فرهنگی دانشجویی
دانشیار
سرپرست فرهنگی دانشجویی
زمینه های تحقیقاتی
نانو مواد معدني -کمپلکس هاي معدني -نانو کاتاليست ها
Email: davar@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133913289
فکس:
03133912350
دکتر محمد دیناری
سرپرست تحصیلات تکمیلی
دانشیار
سرپرست تحصیلات تکمیلی
زمینه های تحقیقاتی
شيمي پليمر-نانو تکنولوژي -شيمي سبز-دارورساني هدفمند-نانو کامپوزيت
Email: dinari@cc.iut.ac.ir
تلفن:
Email: dinari@cc.iut.ac.ir 03133913270
فکس:
03133912350
پروفسور بهزاد رضایی
رؤسای پیشین
استاد
رؤسای پیشین
زمینه های تحقیقاتی
سنسور و بيوسنسور-روش هاي الکتروشيميايي و اسپکتروسکپي در آناليز-اندازه گيري مواد شيميايي، دارويي و بيولوژيکي- منابع انرژي الکتروشيميايي
Email: rezaei@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133913268
فکس:
03133912350
دکترکیومرث زرگوش
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
نورتابي شيميايي-حسگر زيستي-نشانگر زيستي -نانو مواد -نانو کامپوزيت
Email: kiomarszargoosh@yahoo.com
تلفن:
03133913287
فکس:
03133912350
پروفسورمحمد ژیانی
استاد
زمینه های تحقیقاتی
ساخت و ارزیابی پیلهای سوختی پلیمری(single cell and Stack) الکترولایزر های تولید هیدروژن، باتریهای Li/SOCl2 و اجزای انها، ساخت وارزیابی انواع کاتالیستهای نانو ساختار ،
Email: m_zhiani@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133913263
فکس:
03133912350
پروفسور محمد سراجی
مدیرگروه
استاد
مدیرگروه
زمینه های تحقیقاتی
روشهای ريز استخراج -آناليز های مقادير بسيار کم -کروماتوگرافی-آناليز مواد دارويی، غذايی، زيست محيطی و بيولوژيکی
Email: saraji@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133913248
فکس:
03133912350
دکتر یوسف غایب
رؤسای پیشین
دانشیار
رؤسای پیشین
زمینه های تحقیقاتی
شبيه سازي مولکولي-خواص انتقالي-ترموديناميک نانو مواد
Email: ghayeb@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133913285
فکس:
03133912350
پروفسور مهران غیاثی
رؤسای پیشین
استاد
رؤسای پیشین
زمینه های تحقیقاتی
کاتاليزورهاي ناهمگن -حذف آلاينده ها -اصلاح سطح جاذبها -رهانش دارو
Email: mghiaci@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133913254
فکس:
03133912350
دکترحسین فرخ پور
مدیرگروه
دانشیار
مدیرگروه
زمینه های تحقیقاتی
طيف سنجي فوتوالکترون-طيف سنجي ليزري-تابش سينکروترون-مکانيک کوانتومي و ترموديناميک آماري -شيمي محاسباتي
Email: h-farrokh@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133913243
فکس:
03133912350
پروفسور حسن قاضی عسگر
رؤسای پیشین
استاد
رؤسای پیشین
زمینه های تحقیقاتی
شیمی صنعتی سوخت های زیستی و مواد افزودنی
Email: ghazi@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133913260
فکس:
03133912350
پروفسور کاظم کرمی
استاد
زمینه های تحقیقاتی
نانو کاتاليست- کاتاليست هاي هموژن و هتروژن آنتی کنسر- DNA-BSA - فسفرايليده
Email: karami@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133913239
فکس:
03133912350
پروفسور عزت کشاورزی
استاد
زمینه های تحقیقاتی
نانو ترموديناميک-ترموديناميک آماري -نانو سيالات، سيالات محدود شده در فضاي نانو -ترموديناميک آماري تساليس
Email: keshavrz@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133913281
فکس:
03133912350
دکتر علی حسین کیانفر
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
کمپلکس هاي فلزي باز شيف -ترموديناميک-ترموگر اويمتري -الکتروشيمي-نانو شيمي
Email: akianfar@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133913245
فکس:
03133912350
دکترغلام حسین محمدنژاد
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
شیمی مواد، نانو شیمی، تهیه اکسیدهای فلزی از الکوکسید های فلزی، تهیه و شناسایی کمپلکس‌های قندی، تهیه و شناسایی و بررسی ساختار بلوری کمپلکس‌های فلزی
Email: mohammadnezhad@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133913279
فکس:
031-33912350
پروفسور شادپور ملک پور
رؤسای پیشین
استاد
رؤسای پیشین
زمینه های تحقیقاتی
Email: mallak@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133913267
فکس:
03133912350
دکتر محمد محسن مومنی
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
فوتوالکتروشیمی، فوتوکاتالیست، الکتروسنتز، الکتروکاتالیست، آبکاری الکتریکی، الکترولس، خوردگی، بازدارنده های خوردگی، حفاظت کاتدی، سلهای خورشیدی
Email: mm.momeni@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133913273
فکس:
03133913250
دکترعلیرضا نجفی
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
شيمي آلي- سنتز-شيمي سبز-شيمي محاسباتي
Email: anajafi@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133913256
فکس:
03133912350