پروفسورعلی اصغر انصافی
رئیس دانشکده
استاد
رئیس دانشکده
سنسورها و بيوسنسورها-روشهاي الکتروشيميايي و اسپکتروسکوپي-آناليز مقادير بسيار کم-آناليز مواد دارويي و بيولوژيکي استفاده از تکنولوژی نوری در انرژی های نو
تلفن:
03133913269
فکس:
03133912350
دکترکیومرث اسکندری
معاون آموزشی
استادیار
معاون آموزشی
شيمي کوانتومي-اتم ها در مولکولها -شيمي محاسباتی -پيوندهاي شيميايي
تلفن:
03133913255
فکس:
03133912350
دکتر محمد تقی جعفری
معاون پژوهشی
دانشیار
معاون پژوهشی
اسپکترومتر تحرک یونی (IMS) به صورت مجزا یا کوپل شده با سیتم کروماتو گرافی (GC-IMS LC-IMS) شناسایی مقادیر کم
تلفن:
03133913259
فکس:
03133912350
دکتر محمد دیناری
سرپرست تحصیلات تکمیلی
دانشیار
سرپرست تحصیلات تکمیلی
شيمي پليمر-نانو تکنولوژي -شيمي سبز-دارورساني هدفمند-نانو کامپوزيت
تلفن:
Email: dinari@cc.iut.ac.ir 03133913270
فکس:
03133912350
دکترفاطمه داور
سرپرست فرهنگی دانشجویی
دانشیار
سرپرست فرهنگی دانشجویی
نانو مواد معدني -کمپلکس هاي معدني -نانو کاتاليست ها
تلفن:
03133913289
فکس:
03133912350