پروفسور بهزاد رضایی
رئیس دانشکده, رؤسای پیشین
استاد
رئیس دانشکده, رؤسای پیشین
سنسور و بيوسنسور-روش هاي الکتروشيميايي و اسپکتروسکپي در آناليز-اندازه گيري مواد شيميايي، دارويي و بيولوژيکي- منابع انرژي الکتروشيميايي
تلفن:
03133913268
فکس:
03133912350
کیومرث اسکندری
معاون آموزشی
استادیار
معاون آموزشی
شيمي کوانتومي-اتم ها در مولکولها -شيمي محاسباتی -پيوندهاي شيميايي
تلفن:
03133913255
فکس:
پروفسورعلی اصغر انصافی
معاون پژوهشی, رؤسای پیشین
استاد
معاون پژوهشی, رؤسای پیشین
سنسورها و بيوسنسورها-روشهاي الکتروشيميايي و اسپکتروسکوپي-آناليز مقادير بسيار کم-آناليز مواد دارويي و بيولوژيکي استفاده از تکنولوژی نوری در انرژی های نو
تلفن:
03133913269
فکس:
03133912350
محمد دیناری
سرپرست تحصیلات تکمیلی
دانشیار
سرپرست تحصیلات تکمیلی
شيمي پليمر-نانو تکنولوژي -شيمي سبز-دارورساني هدفمند-نانو کامپوزيت
تلفن:
03133913270
فکس:
فاطمه داور
سرپرست فرهنگی دانشجویی
دانشیار
سرپرست فرهنگی دانشجویی
نانو مواد معدني -کمپلکس هاي معدني -نانو کاتاليست ها
تلفن:
03133913289
فکس: