پروفسور علی اصغر انصافی
رئیس دانشکده
استاد
رئیس دانشکده
سنسورها و بيوسنسورها- توسعه منابع جدید انرژی- آناليز مقادير بسيار کم- آناليز مواد دارويي و بيولوژيکي - استفاده از تکنولوژی نوری انرژی های نوین- نانومواد در پیل های سوختی و ذخیره سازی انرژی
تلفن:
03133913269
فکس:
03133912350
دکتر کیومرث اسکندری
معاون آموزشی
استادیار
معاون آموزشی
شيمي کوانتومي- اتم ها در مولکول ها - شيمي محاسباتی - پيوندهاي شيميايي
تلفن:
03133913255
فکس:
03133912350
پروفسور محمد تقی جعفری
معاون پژوهشی
استاد
معاون پژوهشی
اسپکترومتر تحرک یونی (IMS) به صورت مجزا یا کوپل شده با سیتم کروماتو گرافی (GC-IMS LC-IMS) شناسایی مقادیر کم
تلفن:
03133913259
فکس:
03133912350
دکتر محمد دیناری
سرپرست تحصیلات تکمیلی
دانشیار
سرپرست تحصیلات تکمیلی
شيمي پليمر-نانو تکنولوژي -شيمي سبز-دارورساني هدفمند-نانو کامپوزيت ها
تلفن:
03133913270
فکس:
03133912350
دکتر فاطمه داور
سرپرست فرهنگی دانشجویی
دانشیار
سرپرست فرهنگی دانشجویی
نانو مواد معدني -کمپلکس هاي معدني -نانو کاتاليست ها- مگنتوشیمی
تلفن:
03133913289
فکس:
03133912350