اساتید بازنشسته

پروفسور مهدی امیر نصر

مرتبه علمی :

استاد

زمینه فعالیت :

تلفن:

98-311-391-3264

پست الکترونیکی:

amirnasr@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت :

Go to Website

مدرک و.محل اخذ مدرک

دکتری - دانشگاه کالیفرنیا

پروفسور تقی خیامیان

مرتبه علمی :

استاد

زمینه فعالیت :

اسپکترومتري تحرک يوني-ساخت دستگاههاي شيميايي -کمومتريکس و بيو انفورماتيکس

تلفن:

0098-0311-3913273

پست الکترونیکی:

taghi@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری -دانشگاه دالهوسی کانادا

پروفسور عبدالحسین دباغ

مرتبه علمی :

استاد

زمینه فعالیت :

کاتاليز-مکانيسم واکنشها -نانو ساختار-محاسبات شيمي کوانتومي -سوخت

تلفن:

0098-0311-3913257

پست الکترونیکی:

dabbagh@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری - دانشگاه نیومکزیکو

خانم ثریا مقدادی

مرتبه علمی :

استادیار

زمینه فعالیت :

تلفن:

0098-0311-3913282

پست الکترونیکی:

smeghdad@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

فوق لیسانس -دانشگاه صنعتی اصفهان

پروفسور بیژن نجفی

مرتبه علمی :

استاد

زمینه فعالیت :

خواص انتقالي-شبيه سازي ديناميک مولکولي

تلفن:

0098-0311-3913265

پست الکترونیکی:

najafi@cc.iut.ac.ir

وب سایت شخصی :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری - دانشگاه براون

دکتر امان اله امین زاده

Academic Position:

Group:

Phone:

Email:

Home Page:

Go to Website

دکتر حسن رحیمی منصور

Academic Position:

Group:

Phone:

Email:

Home Page:

Go to Website

آقای محمد حسن امیر خیزی

Academic Position:

Group:

Phone:

Email:

Home Page:

Go to Website