مرحوم د کتر حسن رحیمی منصور
بازنشسته
بازنشسته
آقای محمد امیر خیزی
بازنشسته
بازنشسته
پروفسور مهدی امیر نصر
رؤسای پیشین, بازنشسته
استاد
رؤسای پیشین, بازنشسته
amirnasr@cc.iut.ac.ir
مرحوم پروفسور امان الله امین زاده
رؤسای پیشین, بازنشسته
استاد
رؤسای پیشین, بازنشسته
پروفسور غلام عباس پارسافر
رؤسای پیشین, بازنشسته
استاد
رؤسای پیشین, بازنشسته
پروفسور تقی خیامیان
بازنشسته
استاد
بازنشسته
اسپکترومتري تحرک يوني-ساخت دستگاههاي شيميايي -کمومتريکس و بيو انفورماتيکس
Email: taghi@cc.iut.ac.ir
پروفسور عبدالحسین دباغ
بازنشسته
استاد
بازنشسته
کاتاليز-مکانيسم واکنشها -نانو ساختار-محاسبات شيمي کوانتومي -سوخت
Email:dabbagh@cc.iut.ac.ir
پروفسور محمد رضا سعیدی
رؤسای پیشین, بازنشسته
رؤسای پیشین, بازنشسته
دکتر یوسف غایب
رؤسای پیشین, بازنشسته
دانشیار
رؤسای پیشین, بازنشسته
شبيه سازي مولکولي- خواص انتقالي- ترموديناميک نانو مواد
Email: ghayeb@iut.ac.ir
پروفسور بیژن نجفی
بازنشسته
استاد
بازنشسته
خواص انتقالي-شبيه سازي ديناميک مولکولي
Email: najafi@cc.iut.ac.ir