هیئت رئیسه:

رییس دانشکده
پروفسور بهزاد رضایی

تلفن:

3913268

فکس:

3912350

پست الکترونیکی:

Rezaei@cc.iut.ac.ir

معاون پزوهشی وارتباط با صنعت
پروفسور علی اصغر انصافی

Phone:

33913269

Fax:

33912350

Email:

ensafi@cc.iut.ac.ir

معاون آموزشی
دکتر محمد دیناری

Phone:

031-33913270

Fax:

031-33912350

Email:

dinari@cc.iut.ac.ir

سرپرست فرهنگی دانشجویی
دکتر : كيامرث اسكندري

Phone:

33913255

Fax:

33912350

Email:

k.eskandari@cc.iut.ac.ir

سرپرست تحصیلات تکمیلی
دکتر علیرضا نجفی

Phone:

031-33913256

Fax:

031-33912350

Email:

anajafi@cc.iut.ac.ir