دکتر مرضیه دریانورد

استاد راهنما : دکتر حسن حداد زاده

تلفن : 03113913296 

آدرس پست الکترونیکی : m.daryanavard@ch.iut.ac.ir 

دکتر مریم امینی

استاد راهنما: دکتر علی اصغر انصافی

تلفن : 03113913294

آدرس پست الکترونیکی :  m.amini@ch.iut.ac.ir

دکتر محمد تقی بهنام فر

اساتید راهنما : دکتر حداد زاده و دکتر انصافی

پست الکترونیکی : mt.behnamfar@ch.iut.ac.ir

تلفن : 03133913240