پروفسور مهران غیاثی

مرتبه علمی :

استاد

زمینه فعالیت :

کاتاليزورهاي ناهمگن -حذف آلاينده ها -اصلاح سطح جاذبها -رهانش دارو

تلفن:

0098-0311-3913254

پست الکترونیکی:

mghiaci@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری - دانشگاه کالیفرنیا