پروفسور محمد سراجی

مرتبه علمی :

استاد

زمینه فعالیت :

روشهای ريز استخراج -آناليز های مقادير بسيار کم -کروماتوگرافی-آناليز مواد دارويی، غذايی، زيست محيطی و بيولوژيکی

تلفن:

98-311-3913248

پست الکترونیکی:

saraji@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری - دانشگاه صنعتی شریف