پروفسور علی اصغر انصافی

مرتبه علمی :

استاد

زمینه فعالیت :

سنسورها و بيوسنسورها-روشهاي الکتروشيميايي و اسپکتروسکوپي-آناليز مقادير بسيار کم-آناليز مواد دارويي و بيولوژيکي

تلفن:

0098-0311-3913269

پست الکترونیکی:

ensafi@cc.iut.ac.ir

وب سایت شخصی :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری - دانشگاه شیراز