پروفسور شادپور ملک پو ر

مرتبه علمی :

استاد

زمینه فعالیت :

تلفن:

0098-0311-3913267

پست الکترونیکی:

mallak@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری - دانشگاه فلوریدا