پروفسور سید حسن قاضی عسکر

مرتبه علمی :

استاد

زمینه فعالیت :

تلفن:

0098-0311-3913260

پست الکترونیکی:

ghazi@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری - دانشگاه کارلتون