پروفسور بهزاد رضایی

مرتبه علمی :

استاد

زمینه فعالیت :

سنسور و بيوسنسور-روش هاي الکتروشيميايي و اسپکتروسکپي در آناليز-اندازه گيري مواد شيميايي، دارويي و بيولوژيکي- منابع انرژي الکتروشيميايي

تلفن:

0098-0311-3913268

پست الکترونیکی:

rezaei@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری - دانشگاه صنعتی اصفهان