پروفسورعزت کشاورزی

مرتبه علمی :

استاد

زمینه فعالیت :

نانو ترموديناميک-ترموديناميک آماري -نانو سيالات، سيالات محدود شده در فضاي نانو -ترموديناميک آماري تساليس

تلفن:

0098-0311-3913281

پست الکترونیکی:

keshavrz@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری - دانشگاه صنعتی اصفهان