معاون آموزشی
دکتر : کیومرث اسکندری

Phone:

031-33913255

Fax:

031-33912350

Email:

k.Eskandari@cc.iut.ac.ir