دکتر یوسف غایب

مرتبه علمی :

دانشیار

زمینه فعالیت :

شبيه سازي مولکولي-خواص انتقالي-ترموديناميک نانو مواد

تلفن:

0098-0311-3913285

پست الکترونیکی:

ghayeb@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری - دانشگاه صنعتی اصفهان