دکتر کیامرث اسکندری

مرتبه علمی :

استادیار

زمینه فعالیت :

شيمي کوانتومي-اتم ها در مولکولها -شيمي محاسباتی -پيوندهاي شيميايي

تلفن :

0098-0311-3913255

پست الکترونیکی :

K.Eskandari@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری - دانشگاه شیراز