دکتر محمد محسن مومنی

مرتبه علمی :

استادیار

زمینه فعالیت :

خوردگي و پوشش-پيل سوختي و خورشيدي -مهندسي سطح-فتوالکتروشيمي-تصفيه آب

تلفن :

98-311-3913273

پست الکترونیکی :

mm.momeni@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری - دانشگاه تبریز