دکتر محمد دیناری

مرتبه علمی :

دانشیار

زمینه فعالیت :

شيمي پليمر-نانو تکنولوژي -شيمي سبز-دارورساني هدفمند-نانو کامپوزيت

تلفن:

0098-031-33913270

پست الکترونیکی:

dinari@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری - دانشگاه صنعتی اصفهان