دکتر محمد تقی جعفری

مرتبه علمی :

دانشیار

زمینه فعالیت :

اسپکترومتر تحرک یونی (IMS) به صورت مجزا یا کوپل شده با سیتم کروماتو گرافی (GC-IMS LC-IMS) شناسایی مقادیر کم

تلفن:

0098-0311-3913259

پست الکترونیکی:

jafari@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری - دانشگاه صنعتی اصفهان