دکتر علی حسین کیانفر

مرتبه علمی :

دانشیار

زمینه فعالیت :

کمپلکس هاي فلزي باز شيف -ترموديناميک-ترموگر اويمتري -الکتروشيمي-نانو شيمي

تلفن:

0098-0311-3913245

پست الکترونیکی:

akianfar@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری - دانشگاه شیراز