دکتر علیرضا نجفی

مرتبه علمی :

دانشیار

زمینه فعالیت :

شيمي آلي- سنتز-شيمي سبز-شيمي محاسباتي

تلفن:

0098-0311-3913256

پست الکترونیکی:

anajafi@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری - دانشگاه صنعتی اصفهان