دکتر حسین چینی فروشان اصفهانی

مرتبه علمی :

دانشیار

زمینه فعالیت :

شبکههاي آلي – فلزي ,پليمرهاي کوئورديناسيون-زيست شيمي معدني-سنتز و ساختار ترکيبات شيمي معدني -مطالعات جذب گاز، لومينسانس جامد و کاتاليزورهاي غير همگن

تلفن:

0098-0311-3913261

پست الکترونیکی:

chinif@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری - دانشگاه شهید بهشتی