دکتر حسین فرخ پور

مرتبه علمی :

دانشیار

زمینه فعالیت :

طيف سنجي فوتوالکترون-طيف سنجي ليزري-تابش سينکروترون-مکانيک کوانتومي و ترموديناميک آماري -شيمي محاسباتي

تلفن:

0098-0311-3913243

پست الکترونیکی:

h-farrokh@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری - دانشگاه صنعتی اصفهان