جناب آقای دکتر محمد تقی جعفری بعنوان فناور استان در سال 98 برگزیده شدند

Undefined