تلفن دفتر دانشکده 031-33913252
رییس دانشکد ه 33913252- 031
معاون اموزشی 33913249- 031
معاون پژوهشی 33913260 -031
معاون دانشجویی 33913248 - 031
سرپرست تحصیلات تکمیلی 33913256- 031
کارشناس  اموزش 031-33913271
کارشناس تحصیلات  تکمیلی                        33913246- 031
انبار دانشکده 33913250 -031