لطفا" برای دیدن اطلاعیه های مهم به برد آموزش دانشکده مراجعه نمائید