معاون آموزشی
دکتر محمد دیناری

Phone:

031-33913270

Fax:

031-33912350

Email:

dinari@cc.iut.ac.ir

کارشناس آموزش
پریوش ریحانی

Tel:

031-133913271

Fax:

.031-3913250

Email: