آزمایشگاه شیمی الی یک  خانم بهروزیان

ازمایشگاه جداسازی  اقای لطفی

ازمایشگاه شیمی الی دو  اقای لطفی