آزمایشگاه شیمی الی یک  خانم بهروزیان

ازمایشگاه جداسازی  اقای براتی

ازمایشگاه شیمی الی دو  اقای براتی