افتخارات 

آقای دکتر عبدالرضا حاجی پور موفق به کسب رتبه سوم گروه تخصصی علوم پایه جشنواره رازی شده اند