آیین نامه فرصت مطالعاتی

شرایط کسب دو نمره تحصیلات تکمیلی در پایان نامه کارشناسی ارشد

آئین نامه پرداخت شهریه برای دروس مازاد بر 32 واحد کارشناسی ارشد

مدت زمان تحصیل دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش محور

دستورالعمل تغییر شیوه های کارشناسی ارشد

آئین نامه دوره دکترا (قابل اجرا برای ورودهای 88به بعد)

آئین نامه دوره دکترا (قابل اجرا برای ورودهای 90به بعد)

 ئین نامه دوره دکترا (قابل اجرا برای ورودهای 95 به بعد )

آئین نامه دوره دکترا (قابل اجرا برای ورودی 97 به بعد)

آئین نامه دوره کارشناسی ارشد (قابل اجرا برای ورودهای 88به بعد)

آئين نامه دوره كارشناسي ارشد ( قابل اجرا براي وروديهاي 97 به بعد)

آئین نامه دوره کارشناسی ارشد (قابل اجرا برای ورودی های 94 به بعد )

حد نصاب پذیرش نمرات آزمونهای زبان انگلیسی جهت دوره دکتری

سرفصل دروس ومنابع امتحانی آزمون جامع آموزشی شیمی آلی

 درخواست گواهي اشتغال به تحصيل

شرایط لازم جهت دفاع از رساله دکتری برای دانشجویان ورودی 91 به بعد

شرایط لازم جهت دفاع از رساله دکتری برای دانشجویان ورودی95 به بعد

فرم درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی شش ماهه دانشجویان دکتری

برنامه زمانبندی اجرای مراحل تحصیلی آموزشی و پزوهشی دانشجویان دکتری