اعضای هیئت علمی

دکتر کیامرث اسکندری

مرتبه علمی :

استادیار

زمینه فعالیت :

شيمي کوانتومي-اتم ها در مولکولها -شيمي محاسباتی -پيوندهاي شيميايي

تلفن :

0098-0311-3913255

پست الکترونیکی :

K.Eskandari@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری - دانشگاه شیراز

پروفسور محمود تبربزچی

مرتبه علمی :

استاد

زمینه فعالیت :

طيف سنجي تحرک يوني-ليزر اسپکتروسکوپي -طيف سنجي جرمي زمان پرواز-تابش سينکروترون-دستگاه وري علمي

تلفن:

0098-0311-3913272

پست الکترونیکی:

m-tabriz@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری - ساوت همیتون انگلستان

دكتر محمد ژيانی

مرتبه علمی :

دانشیار

زمینه فعالیت :

ساخت و ارزیابی پیلهای سوختی پلیمری(single cell and Stack) الکترولایزر های تولید هیدروژن، باتریهای Li/SOCl2 و اجزای انها، ساخت وارزیابی انواع کاتالیستهای نانو ساختار ،

تلفن:

0098-031-33913263

پست الکترونیکی:

m_zhiani@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری -دانشگاه تربیت مدرس

دکتر یوسف غایب

مرتبه علمی :

دانشیار

زمینه فعالیت :

شبيه سازي مولکولي-خواص انتقالي-ترموديناميک نانو مواد

تلفن:

0098-0311-3913285

پست الکترونیکی:

ghayeb@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری - دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر حسین فرخ پور

مرتبه علمی :

دانشیار

زمینه فعالیت :

طيف سنجي فوتوالکترون-طيف سنجي ليزري-تابش سينکروترون-مکانيک کوانتومي و ترموديناميک آماري -شيمي محاسباتي

تلفن:

0098-0311-3913243

پست الکترونیکی:

h-farrokh@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری - دانشگاه صنعتی اصفهان

پروفسورعزت کشاورزی

مرتبه علمی :

استاد

زمینه فعالیت :

نانو ترموديناميک-ترموديناميک آماري -نانو سيالات، سيالات محدود شده در فضاي نانو -ترموديناميک آماري تساليس

تلفن:

0098-0311-3913281

پست الکترونیکی:

keshavrz@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری - دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر محمد محسن مومنی

مرتبه علمی :

استادیار

زمینه فعالیت :

خوردگي و پوشش-پيل سوختي و خورشيدي -مهندسي سطح-فتوالکتروشيمي-تصفيه آب

تلفن :

98-311-3913273

پست الکترونیکی :

mm.momeni@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری - دانشگاه تبریز