اعضای هیئت علمی

دکتر کیامرث اسکندری

مرتبه علمی :

استادیار

زمینه فعالیت :

شيمي کوانتومي-اتم ها در مولکولها -شيمي محاسباتی -پيوندهاي شيميايي

تلفن :

0098-0311-3913255

پست الکترونیکی :

K.Eskandari@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری - دانشگاه شیراز

پروفسور علی اصغر انصافی

مرتبه علمی :

استاد

زمینه فعالیت :

سنسورها و بيوسنسورها-روشهاي الکتروشيميايي و اسپکتروسکوپي-آناليز مقادير بسيار کم-آناليز مواد دارويي و بيولوژيکي

تلفن:

0098-0311-3913269

پست الکترونیکی:

ensafi@cc.iut.ac.ir

وب سایت شخصی :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری - دانشگاه شیراز

پروفسور محمود تبربزچی

مرتبه علمی :

استاد

زمینه فعالیت :

طيف سنجي تحرک يوني-ليزر اسپکتروسکوپي -طيف سنجي جرمي زمان پرواز-تابش سينکروترون-دستگاه وري علمي

تلفن:

0098-0311-3913272

پست الکترونیکی:

m-tabriz@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری - ساوت همیتون انگلستان

پروفسورحسین توکل

مرتبه علمی :

استاد

زمینه فعالیت :

نانو تيوبهاي اصلاح شده-سنتزهاي چند جزئي -شيمي محاسباتي

تلفن:

98-311-3913241

پست الکترونیکی:

h_tavakol@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری -دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمد تقی جعفری

مرتبه علمی :

دانشیار

زمینه فعالیت :

اسپکترومتر تحرک یونی (IMS) به صورت مجزا یا کوپل شده با سیتم کروماتو گرافی (GC-IMS LC-IMS) شناسایی مقادیر کم

تلفن:

0098-0311-3913259

پست الکترونیکی:

jafari@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری - دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر حسین چینی فروشان اصفهانی

مرتبه علمی :

دانشیار

زمینه فعالیت :

شبکههاي آلي – فلزي ,پليمرهاي کوئورديناسيون-زيست شيمي معدني-سنتز و ساختار ترکيبات شيمي معدني -مطالعات جذب گاز، لومينسانس جامد و کاتاليزورهاي غير همگن

تلفن:

0098-0311-3913261

پست الکترونیکی:

chinif@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری - دانشگاه شهید بهشتی

پروفسور عبدالرضا حاجی پو ر

مرتبه علمی :

استاد

زمینه فعالیت :

تلفن:

0098-0311-3913262

پست الکترونیکی:

haji@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری - دانشگاه ولونکونگ استرالیا

پروفسورحسن حداد زاده

مرتبه علمی :

استاد

زمینه فعالیت :

کاهش الکتروکاتاليستي -کاهش فتوکاتاليستي-کمپلکس هاي سيکلومتال دار شده-اسپکتروالکتروشيمي-داروهاي ضد سرطان

تلفن:

0098-0311-3913240

پست الکترونیکی:

hadad@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری -دانشگاه کارلتون کانادا-شهید بهشتی تهران

دکتر فاطمه داور

مرتبه علمی :

دانشیار

زمینه فعالیت :

نانو مواد معدني -کمپلکس هاي معدني -نانو کاتاليست ها

تلفن:

98-311-3913289

پست الکترونیکی:

davar@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری - دانشگاه کاشان

دکتر محمد دیناری

مرتبه علمی :

دانشیار

زمینه فعالیت :

شيمي پليمر-نانو تکنولوژي -شيمي سبز-دارورساني هدفمند-نانو کامپوزيت

تلفن:

0098-031-33913270

پست الکترونیکی:

dinari@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری - دانشگاه صنعتی اصفهان

پروفسور بهزاد رضایی

مرتبه علمی :

استاد

زمینه فعالیت :

سنسور و بيوسنسور-روش هاي الکتروشيميايي و اسپکتروسکپي در آناليز-اندازه گيري مواد شيميايي، دارويي و بيولوژيکي- منابع انرژي الکتروشيميايي

تلفن:

0098-0311-3913268

پست الکترونیکی:

rezaei@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری - دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر کیومرث زرگوش

مرتبه علمی :

استادیار

زمینه فعالیت :

نورتابي شيميايي-حسگر زيستي-نشانگر زيستي -نانو مواد -نانو کامپوزيت

تلفن:

0098-0311-3913287

پست الکترونیکی:

kiomarszargoosh@yahoo.com

آدرس وب سایت :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری -دانشگاه تربیت مدرس

دكتر محمد ژيانی

مرتبه علمی :

دانشیار

زمینه فعالیت :

ساخت و ارزیابی پیلهای سوختی پلیمری(single cell and Stack) الکترولایزر های تولید هیدروژن، باتریهای Li/SOCl2 و اجزای انها، ساخت وارزیابی انواع کاتالیستهای نانو ساختار ،

تلفن:

0098-031-33913263

پست الکترونیکی:

m_zhiani@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری -دانشگاه تربیت مدرس

پروفسور محمد سراجی

مرتبه علمی :

استاد

زمینه فعالیت :

روشهای ريز استخراج -آناليز های مقادير بسيار کم -کروماتوگرافی-آناليز مواد دارويی، غذايی، زيست محيطی و بيولوژيکی

تلفن:

98-311-3913248

پست الکترونیکی:

saraji@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری - دانشگاه صنعتی شریف

دکتر امیر عبدالملکی

مرتبه علمی :

دانشیار

زمینه فعالیت :

غشاء هاي الکتروليت پليمري-نانو کامپوزيت هاي پليمري -مواد بر پايه گرافن -پليمرهاي با کارايي بالا

تلفن:

98-311-3913249

پست الکترونیکی:

abdolmaleki@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری - دانشگاه شیراز

دکتر یوسف غایب

مرتبه علمی :

دانشیار

زمینه فعالیت :

شبيه سازي مولکولي-خواص انتقالي-ترموديناميک نانو مواد

تلفن:

0098-0311-3913285

پست الکترونیکی:

ghayeb@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری - دانشگاه صنعتی اصفهان

پروفسور مهران غیاثی

مرتبه علمی :

استاد

زمینه فعالیت :

کاتاليزورهاي ناهمگن -حذف آلاينده ها -اصلاح سطح جاذبها -رهانش دارو

تلفن:

0098-0311-3913254

پست الکترونیکی:

mghiaci@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری - دانشگاه کالیفرنیا

دکتر حسین فرخ پور

مرتبه علمی :

دانشیار

زمینه فعالیت :

طيف سنجي فوتوالکترون-طيف سنجي ليزري-تابش سينکروترون-مکانيک کوانتومي و ترموديناميک آماري -شيمي محاسباتي

تلفن:

0098-0311-3913243

پست الکترونیکی:

h-farrokh@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری - دانشگاه صنعتی اصفهان

پروفسور سید حسن قاضی عسکر

مرتبه علمی :

استاد

زمینه فعالیت :

تلفن:

0098-0311-3913260

پست الکترونیکی:

ghazi@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری - دانشگاه کارلتون

پرفسور کاظم کرمی

مرتبه علمی :

استاد

زمینه فعالیت :

نانو کاتاليست- کاتاليست هاي هموژن و هتروژن آنتی کنسر- DNA-BSA - فسفرايليده

تلفن:

983113913239

پست الکترونیکی:

karami@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری - دانشگاه بوعلی سینا

پروفسورعزت کشاورزی

مرتبه علمی :

استاد

زمینه فعالیت :

نانو ترموديناميک-ترموديناميک آماري -نانو سيالات، سيالات محدود شده در فضاي نانو -ترموديناميک آماري تساليس

تلفن:

0098-0311-3913281

پست الکترونیکی:

keshavrz@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری - دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر علی حسین کیانفر

مرتبه علمی :

دانشیار

زمینه فعالیت :

کمپلکس هاي فلزي باز شيف -ترموديناميک-ترموگر اويمتري -الکتروشيمي-نانو شيمي

تلفن:

0098-0311-3913245

پست الکترونیکی:

akianfar@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری - دانشگاه شیراز

دکتر غلامحسین محمد نژاد

مرتبه علمی :

دانشیار

زمینه فعالیت :

تلفن:

0098-0311-3913279

پست الکترونیکی:

mohammadnezhad@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری - دانشگاه شهید بهشتی

پروفسور شادپور ملک پو ر

مرتبه علمی :

استاد

زمینه فعالیت :

تلفن:

0098-0311-3913267

پست الکترونیکی:

mallak@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری - دانشگاه فلوریدا

دکتر محمد محسن مومنی

مرتبه علمی :

استادیار

زمینه فعالیت :

خوردگي و پوشش-پيل سوختي و خورشيدي -مهندسي سطح-فتوالکتروشيمي-تصفيه آب

تلفن :

98-311-3913273

پست الکترونیکی :

mm.momeni@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری - دانشگاه تبریز

دکتر علیرضا نجفی

مرتبه علمی :

دانشیار

زمینه فعالیت :

شيمي آلي- سنتز-شيمي سبز-شيمي محاسباتي

تلفن:

0098-0311-3913256

پست الکترونیکی:

anajafi@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری - دانشگاه صنعتی اصفهان