اساتید بازنشسته

پروفسور تقی خیامیان

مرتبه علمی :

استاد

زمینه فعالیت :

اسپکترومتري تحرک يوني-ساخت دستگاههاي شيميايي -کمومتريکس و بيو انفورماتيکس

تلفن:

0098-0311-3913273

پست الکترونیکی:

taghi@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری -دانشگاه دالهوسی کانادا

دکتر امان اله امین زاده

Academic Position:

Group:

Phone:

Email:

Home Page:

Go to Website

دکتر حسن رحیمی منصور

Academic Position:

Group:

Phone:

Email:

Home Page:

Go to Website

آقای محمد حسن امیر خیزی

Academic Position:

Group:

Phone:

Email:

Home Page:

Go to Website