هیئت رئیسه:

رییس دانشکده
پروفسور بهزاد رضایی

تلفن:

3913268

فکس:

3912350

پست الکترونیکی:

Rezaei@cc.iut.ac.ir

معاون پزوهشی وارتباط با صنعت
پروفسور علی اصغر انصافی

Phone:

33913269

Fax:

33912350

Email:

ensafi@cc.iut.ac.ir

معاون آموزشی
دکتر : کیومرث اسکندری

Phone:

031-33913255

Fax:

031-33912350

Email:

k.Eskandari@cc.iut.ac.ir

سرپرست فرهنگی دانشجویی
دکتر : فاطمه داور

Phone:

33913289

Fax:

33912350

Email:

davar@cc.iut.ac.ir

سرپرست تحصیلات تکمیلی
دکتر : محمد دیناری

Phone:

031-33913270

Fax:

031-33912350

Email:

Dinari@cc.iut.ac.ir