دکتر بيژن نجفي

شبيه سازي ديناميک مولکولي – خواص انتقالي سيالات

 

دکتريوسف غايب

ترموديناميک و ترموديناميک برگشت ناپذير-

محاسبه و اندازه گيري خواص انتقالي (سيالات و نانو سيالات)

 

دکترمحمود تبريزچي

اسپکتروسکوپي – ليزر- طيف سنجي تحرک يوني (Ion Mobility Spectrometry )-

فتوالکترون اسپکتروسکوپي با  استفاده از تابش سينکروترون.

ساخت سنسورها و دستگاهها   و توسعه تکنيکهاي پيشرفته آزمايشگاهي

 

دکترعزت کشاورزي

ترموديناميک آماري سيالات- ماکروسکوپي و نانو- نانو سيالات

 

دکترمحمد ژياني

الکتروشيمي سطح تحقيق و توسعه نانوکاتاليستها،

تکنيکهاي ارزيابي پيل ها/ سوختي و الکترولايزرها : تحقيق و توسعه مواد جديد-  تست و ارزيابي

 

دکترحسين فرخ پور

طيف سنجي اتمي و مولکولي – کوانتوم- مکانيک آماري

 

دکتر کیومرث اسکندری

شیمی کوانتمی - شیمی محاسباتی

 

دکتر محمد محسن مومنی

خوردگی - پوشش - فتوکاتالیست وفتو الکتروکاتالیست