برنامه هفتگی آزمایشگاه شیمی فیزیک

 برنامه هفتگی ازشیمی فیزیک یک                                                                 لیست کد بندی ازمایشها

 برنامه هفتگی آز شیمی فیزیک دو                                                                               بارم بندی

برنامه هفتگی آزمایشگاه شیمی فیزیک مهندسی (گروه یک وشش )                                             جدول ریز بارم بندی

برنامه هفتگی آزمایشگاه شیمی فیزیک مهندسی گروه 3

برنامه هفتگی جدید آزمایشگاه شیمی فیزیک مهندسی سال 92-93

برنامه هفتگی آزمایشگاه شیمی فیزیک مهندسی گروه 2و 5 

جدول گزارش کار