آزمایشگاه  شیمی تجزیه یک       خانم کریمیان

آزمایشگاه  شیمی تجزیه دو       اقای جواهری

آزمایشگاه  شیمی تجزیه دستگاهی       اقای عمو شاهی