پروفسورحسن حداد زاده

مرتبه علمی :

استاد

زمینه فعالیت :

کاهش الکتروکاتاليستي -کاهش فتوکاتاليستي-کمپلکس هاي سيکلومتال دار شده-اسپکتروالکتروشيمي-داروهاي ضد سرطان

تلفن:

0098-0311-3913240

پست الکترونیکی:

hadad@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری -دانشگاه کارلتون کانادا-شهید بهشتی تهران