پرفسور کاظم کرمی

مرتبه علمی :

استاد

زمینه فعالیت :

نانو کاتاليست- کاتاليست هاي هموژن و هتروژن آنتی کنسر- DNA-BSA - فسفرايليده

تلفن:

983113913239

پست الکترونیکی:

karami@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری - دانشگاه بوعلی سینا