دکترمهدي اميرنصر

  سنتز- شناسايي و تعيين ساختار کمپلکس هاي عناصر واسطه با ليگاندهاي باز شيف و پيريدين کربوکساميد و بررسي خواصطيفي و الکتروشيميايي آنها

دکترحسن حدادزاده

الکتروشيمي و اسپکتروالکتروشيمي معدني – شيمي کوئورديناسيون- بيوشيمي معدني

خانم ثریا مقدادی

سنتز ليگاندهاي جديد و کمپلکس هاي آنها با عنصٍرهاي واسطه- شناسايي و تعيين ساختار و کاربرد آنها به عنوان معرف هاي يون گزين در ساختن سنسورها

دکترکاظم کرمي

– سيکلومتاليشن و ارگانومتال.

دکترحسين چيني فروشان

بيوشيمي معدني- سنتز آنالوگ متالوپورفيرين- سنتز کمپلکس هاي معدني با کاربردهاي گوناگون

دکتر غلامحسین محمد نژاد 

سنتز وشناسایی آلکو کسید های فلزی و مطالعه ی هیدرولیز انها    - شیمی مواد ونانو شیمی    - بررسی بر همکنش فلزات با مواد قندی