دکترعبدالرضا حاجي پور

شيمي آلي دارويي – بيوشيمي – کاتاليزورهاي هموژن و هتروژن- پليمرهاي فعال نوري- واکنش هاي آلي در حال جامد و ميکروويو

دکترشادپور ملک پور

ساخت پليمرهاي فعال نوري با خواص زيست تخريب پذير- ساخت پليمرهاي جديد در محيط سبز- استفاده از ريزموج در تهيه مولکولي هاي آلي و پليمرها- ساخت نانو کامپوزيت هاي پليمري

دکترعبدالحسين دباغ

شيمي فيزيک آلي – مکانيسم واکنش هاي آلي – بررسي ساختار واکنش پذيري و گزينش پذيري کاتاليست هاي هتروژن-مطالعات شيمي کوانتومي ساختار و مکانيسم

دکترامير عبدالملکي

سنتز و شناسايي پليمرهاي افزايشي و تراکمي – پليمرهاي زيستي

دکترمهران غياثي

کاربرد کاتاليزورهاي هتروژن  در سنتز ترکيبهاي آلي- سنتز و اصلاح بسترهاي هتروژن از جمله زئوليتها-  تثبيت آنزيمها و کاربرد آنها در سنتز ترکيبهاي آلي- نانو کاتاليزورهاي تثبيت شده و کاربرد آنها در سنتز ترکيبهاي آلي

دکترحسین توکل

سنتز نانوتیوبهای اصلاح شده وکاربرد آنها در سنسور، سنتز مواد و داروررسانی، بررسی تئوری ساختار مواد و مکانیسم تبدیلات شیمیایی،  تحقیقات صنعتی