جناب آقای پروفسور حدادزاده  بعنوان شمیدان برجسته کشور در سال 97 در گرایش شیمی معدنی  برگزیده شدند