جناب آقای پروفسور بهزاد رضایی بعنوان شمیدان برجسته کشور در سال 97 در گرایش شیمی تجریه برگزیده شدند