رییس دانشکده
پروفسور بهزاد رضایی

تلفن:

3913268

فکس:

3912350

پست الکترونیکی:

Rezaei@cc.iut.ac.ir