دکتر فاطمه داور

مرتبه علمی :

دانشیار

زمینه فعالیت :

نانو مواد معدني -کمپلکس هاي معدني -نانو کاتاليست ها

تلفن:

98-311-3913289

پست الکترونیکی:

davar@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری - دانشگاه کاشان