دکتر غلامحسین محمد نژاد

مرتبه علمی :

دانشیار

زمینه فعالیت :

تلفن:

0098-0311-3913279

پست الکترونیکی:

mohammadnezhad@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری - دانشگاه شهید بهشتی