مصاحبه آزمون دكتري 96  دانشكده شيمي در تاريخهاي 19 و 20 تيرماه برگزار مي گردد.

حروف الف-س روز 19 تير و حروف ش- ي روز 20 تيرماه مصاحبه خواهند شد.